^

Voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Marlanco

_____________________________________________________________________
Herroepingsrecht - Terugzendingen
-------------------------------------------

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet (contactformulier).

De goederen dienen na deze schriftelijke melding ontvangen te worden binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (3 werkdagen) bij Em’s bvba – Schaarbos 2 – 2850 Boom.

De bestelling wordt terugbetaald zodra het geretourneerde artikel door Marlanco in ontvangst werd genomen.

De Gebruiker zal gebruik maken van de door Marlanco ter beschikking gestelde label om het product via Bpost terug te sturen.

Elk leveringsprobleem (beschadiging of tekort aan artikelen) dient door de koper binnen de 48 uur na ontvangst van de bestelde artikelen gemeld te worden aan Marlanco.

Marlanco kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de producten door de Gebruiker beschadigd werden. Ook bevuilde of gedragen artikelen kunnen niet worden teruggestuurd. De retourzending dient in de originele verpakking, met behoud van etiket teruggestuurd te worden. Bij overmatige retourzendingen behoudt Marlanco zich het recht om nieuwe bestellingen te weigeren.

______________________________________________________

Wij waarderen het vertrouwen dat u in Marlanco stelt en nemen uw rechten zeer ernstig op. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zullen u duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is tijdens uw aankopen op Marlanco.

Door u toegang te verschaffen tot Marlanco, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Marlanco zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Handelingsbevoegdheid en geldigheid overeenkomst
Onderhavige voorwaarden worden enerzijds gesloten tussen enerzijds Em’s bvba, BE 0475.413.628 met maatschappelijke zetel te 2850 Boom, België, hier verder genoemd Marlanco, en anderzijds door eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de site Marlanco.be, hier verder genoemd de Gebruiker.

Deze voorwaarden zijn exclusief voor de Gebruiker.

De Gebruiker die een aankoop wenst te verrichten op de site, bevestigt daarbij handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de site. Het raadplegen van de site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven. Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens (zie verder) onverkort van kracht blijven.

De partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt geregeld, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de site.

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de Gebruiker en Marlanco, waarvan Marlanco een afdeling is, wanneer Marlanco de bevestiging ontvangt van de door de Gebruiker geplaatste bestelling op zijn website.
Marlanco kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld in het geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Artikel 2: Bestelling
De online bestelling kan pas worden verwerkt als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd.
De bestelling is slechts definitief na betaling.
Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen en de beschrijving van het te koop aangeboden product.
Alle producten die door Marlanco aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de Marlanco website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn inclusief btw.
Marlanco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.

Marlanco verbindt zich ertoe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken, zolang de voorraad strekt.

Binnen de 24 uur nadat Marlanco de bestelling heeft ontvangen, stuurt Marlanco de Gebruiker een e-mail ter bevestiging op het e-mailadres dat de Gebruiker heeft opgegeven.

Marlanco doet zijn best opdat alle door de Gebruiker bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeert Marlanco de Gebruiker zo snel mogelijk en kan de Gebruiker beslissen om
- zijn of haar bestelling te annuleren of
- een vervangartikel te kiezen dat qua kwaliteit en prijs evenwaardig is.

Marlanco biedt haar producten aan op haar website tot uitputting van voorraad.
Marlanco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Artikel 3: Levering
De plaats van levering is deze die de Gebruiker aangaf bij zijn of haar bestelling.
De Gebruiker kan zijn bestelling ofwel aan huis of op het adres van een derde laten leveren.

Artikel 4: Retourzendingen
De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet (via de link “Terugzending” onderaan de pagina’s).

Na goedkeuring van de terugzending zal Marlanco een verzendlabel opsturen, in PDF-formaat naar de Gebruiker. Deze verzendlabel dient op de verpakking gekleefd te worden, om via Bpost de goederen terug te zenden, binnen een aanvaardbare termijn na ontvangst van het label (3 werkdagen), naar MARLANCO – Schaarbos 2 – 2850 Boom.

De bestelling wordt terugbetaald zodra het geretourneerde artikel door Marlanco in ontvangst werd genomen.

Elk leveringsprobleem (beschadiging of tekort aan artikelen) dient door de Gebruiker binnen de 48 uur na ontvangst van de bestelde artikelen gemeld te worden aan Marlanco.

Marlanco kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de producten door de Gebruiker beschadigd werden. Ook bevuilde of gedragen artikelen kunnen niet worden teruggestuurd. De retourzending dient in de originele verpakking, met behoud van etiket teruggestuurd te worden Bij overmatige retourzendingen behoudt Marlanco zich het recht om nieuwe bestellingen te weigeren.


Artikel 5: Prijzen en betalingswijzen
De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, zijn in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de producten en diensten bevatten eveneens de transportkosten.  

Marlanco houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen.
Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de email die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop.

De producten blijven de eigendom van Marlanco tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Gebruiker. Marlanco houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een gebruiker/klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is.

De aankopen kunnen ofwel met overschrijving betaald worden ofwel online met VISA, MasterCard, Bancontact, MisterCash en iDEAL (alleen voor Nederland). De bankrekening van de Gebruiker wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Gebruiker haar akkoord gegeven heeft aan Marlanco. In geval de bank van de Gebruiker de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd.
Marlanco werkt op basis van integrale voorafbetaling.

De Gebruiker garandeert dat hij of zij gewettigd is om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de Bancontactkaart, MisterCashkaart, de PayPal-account of de iDEAL account, om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken.

Het ingeven van de confidentiële betalingsgegevens op de website van Marlanco is uiterst beveiligd.

Voor de afhandeling van de online betalingen werkt Marlanco samen met Mollie bv.
Mollie is specialist op het gebied van beveiligde online betalingen. Via Mollie kunnen de meeste gebruikelijke online betalingsmethoden aangeboden worden. 

Marlanco heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Gebruikers.
Deze worden dan ook niet opgeslagen bij Marlanco.

Dit is de reden waarom Marlanco bij elke aankoop opnieuw de betalingsgegevens van de Gebruiker moeten gevraagd worden. De confidentiële betalingsgegevens (bankkaarten, vervaldagen, veiligheidscodes) zijn alleen toegankelijk voor het Mollie.


Artikel 6 : Handtekening en bewijs
Elke gebruiker van de site die nog geen klantnummer heeft, dient de inschrijvingsprocedure te volgen waardoor hij vervolgens een klantnummer krijgt toegewezen.
In ieder geval geldt de uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Gebruiker als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs.
Die bekrachtiging geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de site.

De Gebruiker heeft gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de levering, het recht om de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet en dit zonder verdere gevolgen of verklaring.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Marlanco kan niet waarborgen dat Marlanco.be ononderbroken of foutloos zal functioneren.

Marlanco geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van Marlanco, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via Marlanco.

Deze site wordt door Marlanco ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis. Marlanco legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze site worden voorgesteld.

Marlanco zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Marlanco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien.

Marlanco garandeert dat de elementen, services en functies die ter beschikking van de gebruiker gesteld worden, indien ze gebruikt worden conform de gegeven aanwijzingen, conform zijn aan de algemene voorwaarden en dat de software en alle elementen die door Marlanco gebruikt worden de rechten van derden respecteren en in elk geval legaal gebruikt worden.

Marlanco heeft slechts één inspanningsverbintenis. Marlanco kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade bij de gebruiker door het gebruik van de website. Marlanco is ook niet verantwoordelijk bij bedrog of grote fouten van de Gebruiker. Ook bij grove fouten of bedrog van de leveranciers, opdrachtgevers en in het algemeen van de onderaannemers of dienstagenten.

De Gebruiker verkrijgt ook geen schadevergoeding in onderstaande gevallen:

- verlies van koopjes of inkomsten door de werking of gebrek aan werking van de website;
- illegale binnendringing van derden op de web server;
- een virus op de web server of op de website;
- tijdelijke panne van het systeem
- onderbreking van de internetverbinding door een reden die niet te wijten is aan Marlanco

De Gebruiker aanvaardt dat de elementen/functies/ grafische charters op de website kunnen evolueren. Zo kunnen er bepaalde functies verwijderd of toegevoegd worden zonder een specifieke eis van de Gebruiker.

Zo heeft Marlanco ook het recht om inhoud toe te voegen of te schrappen van de website. Dus heeft Em’s het recht om op om het even welk moment en voor om het even welke reden de website te wijzigen zonder de Gebruiker daarvan op voorhand op de hoogte te brengen.

Dit is het geval bij bijvoorbeeld, onderhoud van de website of belangrijke wijzigingen van de service of functies. Marlanco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade door wijzigingen of tijdelijke onderbreking van de website, voor om het even welke reden.

De artikelen worden verzonden via de gebruikelijke postdiensten. Marlanco is dus niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de postdiensten, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De Gebruiker is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de postdiensten.

Bovendien wordt bepaald dat de eigendom van de bestelde artikelen slechts wordt overgedragen op de Gebruiker eenmaal het totale bedrag van de factuur is betaald.

Alle aanbiedingen van Marlanco zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.

Marlanco behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

In zoverre de wet dit toestaat, wijst Marlanco elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Artikel 8: Bescherming van de privacy
Marlanco behoudt zich het recht om gegevens van de Gebruiker te verzamelen, meerbepaald indien deze laatste een bestelling plaatst. Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Marlanco.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien de Gebruiker niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van Marlanco.

Hiervoor kan de Gebruiker schrijven naar Marlanco, Schaarbos 2, 2850 Boom (maatschappelijke zetel), met duidelijke vermelding van uw gegevens.

Bijkomende inlichtingen omtrent de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer tijdens verrichtingen met de computer kunnen worden verkregen bij het Openbaar Register (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel of via de website http://privacy.fgov.be)

Artikel 9: Intellectueel eigendom
Alle onderdelen van de site van Marlanco, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van Marlanco.

De informatie, logo’s, afbeeldingen, merken, modellen, slogans, grafische charters en in het algemeen de advertenties en hun inhoud die de Gebruiker vindt op de website zijn beschermd door het recht van de intellectuele en/of industriële eigendom.

Behalve indien uitdrukkelijk toegestaan door Marlanco, heeft de Gebruiker niet het recht om elementen van op de website te wijzigen, kopiëren, huren, verhuren, verkopen, distribueren of verwanten te produceren.

De Gebruiker wordt uitdrukkelijk verwezen naar de nationale bepalingen betreffende de bescherming van de gegevens en de computerprogramma’s, en specifiek naar de wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van de gegevens en de wet van 30 juni 1994 betreffende de juridische bescherming van computerprogramma’s

Gebruikers die over een eigen website beschikken op het internet en die, voor persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van Marlanco, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan Marlanco.
In dat geval gaat het niet om een impliciete lidmaatschapsovereenkomst.

Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van Marlanco door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden.

In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de vennootschap Marlanco.

Artikel 10: Nietigheid
De nietigheid van één van de clausules van onderhavige voorwaarden door een wijziging van de wet of regelgeving of door een gerechtelijke uitspraak, tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de hierin vermelde algemene verkoopsvoorwaarden aan

Artikel 11: Duur
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten van Marlanco online aangeboden worden.

Artikel 12 : Bewijs
De geïnformatiseerde registers die in de bestanden van Marlanco of van haar partners worden bewaard met degelijke veiligheidsvoorzorgen en zullen als bewijs gelden van de communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen.

Artikel 13 : Behoud en archivering van transacties
De bestelbonnen en de facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager.

Artikel 14: Diverse bepalingen
De door Marlanco verkochte artikelen komen overeen met de beschrijvingen en foto's van de site. Ondanks alle voorzorgen, kunnen er fouten in sluipen. Hiervoor kan Marlanco in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

Behoudens andersluidende contractuele of wettelijke bepalingen wordt een klacht naar aanleiding van een transactie tussen Marlanco en de Gebruiker één maand na levering als laattijdig beschouwd en dus niet meer behandeld.

Artikel 15 : Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid
Onderhavige voorwaarden zijn enkel onderworpen aan het Belgische recht. Bij geschillen is dan ook enkel het Belgische recht van toepassing.

Enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zullen bevoegd zijn in geval van een geschil.

Artikel 16: Taal van de overeenkomst
Marlanco is op dit ogenblik enkel beschikbaar in het Nederlands. De Gebruiker kan zijn of haar keuze maken bij zijn of haar eerste bezoek of door op de Marlanco homepage op een taal te klikken. De door de Gebruiker gekozen taal is ook de taal die gebruikt zal worden voor de transacties en de verdere communicatie tussen de Gebruiker en Marlanco.


Deze website maakt gebruik van cookies De website van Marlanco gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten